پیام جنبش استقلال طلبان کوردستان بە ملت بلوچ در بلوچستان اشغالی(( هویت ملت بلوچ بلوچستانیست نە افغانستانی و ایرانی یا پاکستانی))

0
267

 

امروز نود و چهار سال از اشغال نظامی بلوچستان میگذرد و خاک و سرزمین بلوچستان همچنان در اشغال رژیمهای پاکستان، افغانستان و ایران میباشد.
با طرح تقسیم و اشغال بلوچستان و تحمیل هویتهای ساختگی سعی بر این داشتەاند کە هویت واقعی ملت بلوچ را انکار و نابود کنند.

اگر یک بلوچ خود را ایرانی، افغانستانی یا پاکستانی معرفی و تعریف کند، بدون شک دچار از خود گمگشتگی هویتی شدە و در راستای طرح اسیمیلاسیون اشغالگران گام برداشتە است.

ملت آگاه و هوشیار بلوچ اکنون بە سیاستهای سیستماتیک و برنامەریزی شدەی اشغالگران پی بردە و در جهت استقلال و رهایی از چنگال استعمارگر بە مبارزە برخاستە و بە این مهم دست یافتە است کە تنها راه رهایی از یوغ اشغالگران ، تنها همبستگی و اتحاد و در کنار یکدیگر بودن و تلاش و مبارزە در راه استقلال و آزادییست.

ملل غیر فارس اعم از کورد،عرب الاحوازی، تورک آذری،بلوچ، کاسپین ، تورکمن و … کە خاک و جغرافیا و سرزمینشان توسط رژیم ایران اشغال شدە است،باید همصدا و متحد در مقابل استعمارگر ایرانی بە مبارزە برخیزند، ما درد مشترک و دشمن مشترک داریم.

جنبش استقلال طلبان کوردستان در راه استقلال و آزادی ملل غیر فارس حمایت و پشتیبانی خود را از مبارزات ملت بلوچ اعلام میکند.

جنبش استقلال طلبان کوردستان

٢١ خزلور ٢٧٢١ کوردی
٢١ آبانماه ١٤٠٠ خورشیدی
١٢ نوامبر ٢٠٢١ میلادی

پاسخی بگذارید