جمال پورکریم:غلام شە بخش غیرت و خون بلوچ در رگهایش جاریست

0
68
جمال پورکریم: رهبر جنبش استقلال طلبان کوردستان:
غلام شە بخش غیرت و خون بلوچ در
رگهایش جاریست ، بلوچی کە مرگ
در راە آزادی و میهن را میپذیرد ، اما
ننگ و اشغالگری را نە .
قلب بلوچستان با خون بلوچ میتپد.
مکتب، مبارزە و راه آزادیخواهی ادامە دارد

پاسخی بگذارید